Terug

Algemene voorwaarden particulier

Op deze pagina zijn de Algemene Voorwaarden Particulier (versie van 23 september 2023) uitgewerkt. Wilt u de algemene voorwaarden particulier liever in PDF lezen? Download dan de algemene voorwaarden particulier in PDF.

Artikel 1 - Definities

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij u producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Auto Mudde & Kok B.V. worden geleverd of een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Auto Mudde & Kok B.V.;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen u gebruik kan maken van uw herroepingsrecht;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat u of Auto Mudde & Kok B.V. in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadple- ging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van u om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Auto Mudde & Kok B.V. en u wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 8. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als u terzake van uw bestelling geen herroepings- recht heeft;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat u en Auto Mudde & Kok B.V. gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit

 • Naam ondernemer: Auto Mudde & Kok B.V.
 • Vestigingsadres: Oosteinderweg 104, 8072 PD Nunspeet
 • Telefoonnummer: 0527 68 33 88
 • Bereikbaarheid: maandag t/m zaterdag vanaf 08:00 uur tot 18:00 uur
 • Emailadres: verkoop@muddekok.nl
 • KvK-nummer: 60406186
 • BTW-nummer: NL853896604B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden Particulier (‘Algemene Voorwaarden’) zijn van toepassing op het aanbod van Auto Mudde & Kok B.V. en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Auto Mudde & Kok B.V. en u.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan u beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Auto Mudde & Kok B.V. voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Auto Mudde & Kok B.V. zijn in te zien en dat zij op verzoek van u zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan u ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door u op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van u langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Auto Mudde & Kok B.V. geeft de eerst beslissende koper voorrang. Auto Mudde & Kok B.V. spant zich in om een advertentie van een verkocht product zo spoedig mogelijk van haar website te verwijderen. De verwijdering van een advertentie door Auto Mudde & Kok B.V. gebeurt in principe op dagniveau. Auto Mudde & Kok B.V. geraakt niet in verzuim als een advertentie nog niet is verwijderd.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/ of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod voor u mogelijk te maken. Als Auto Mudde & Kok B.V. gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Auto Mudde & Kok B.V. niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor u duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 4. Aangezien de via Auto Mudde & Kok B.V. aangeboden voertuigen ook in of buiten de showroom van Mudde Kok Automotive staan, bestaat er een kans dat het voertuig gedurende uw bestelproces verkocht is. Indien dit het geval is bericht Auto Mudde & Kok B.V. u hierover per ommegaande. Auto Mudde & Kok B.V. geraakt niet in verzuim als een advertentie nog niet is verwijderd.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, met inachtneming van Artikel 4 (Het aanbod) tot stand op het moment van uw aanvaarding van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien u het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd Auto Mudde & Kok B.V. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Auto Mudde & Kok B.V. is bevestigd, kunt u de overeenkomst ontbinden.
 3. Aangaande elke overeenkomst die elektronisch tot stand komt, treft Auto Mudde & Kok B.V. passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Auto Mudde & Kok B.V. voor een veilige webomgeving. Betreffende het elektronisch betalen zal Auto Mudde & Kok B.V. de daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Auto Mudde & Kok B.V. kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of u aan uw betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Auto Mudde & Kok B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Auto Mudde & Kok B.V. gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Auto Mudde & Kok B.V. zal uiterlijk bij levering van het product aan u de volgende informatie meesturen:
  • Het adres van de vestiging van Auto Mudde & Kok B.V., inclusief handelsnaam, telefoonnummer en e-mailadres waar u met klachten terecht kunt;
  • De omschrijving van het product, onderdelen en/of accessoires;
  • De prijs van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  • Het onderscheid tussen voor u niet-vermijdbaren kosten die bij de prijs zijn inbegrepen en door u vermijdbare kosten die door u aanvullend en optioneel zijn overeengekomen. Onder niet-vermijdbare kosten vallen kosten van het rijklaar maken van de auto en op het op kenteken zetten van de auto. Onder vermijdbare kosten valllen accessoires of extra onderdelen.
  • De voorwaarden waaronder en de wijze waarop u van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur;
  • Indien u een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. U kunt een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van het voertuig gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Auto Mudde & Kok B.V. mag u vragen naar de reden van herroeping, maar mag u niet tot opgave van reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat u, of een vooraf door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het voertuig heeft ontvangen.
 3. Indien Auto Mudde & Kok B.V. u de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 4. Indien Auto Mudde & Kok B.V. de in lid 3 bedoelde informatie aan u heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop u deze informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van u tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het voertuig. U dient het voertuig slechts te gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het voertuig vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het voertuig slechts mag hanteren en inspecteren zoals dat u dat in de showroom zou mogen doen.
 2. U bent aansprakelijk voor waardevermindering van het voertuig die het gevolg is van een manier van omgaan met het voertuig die verder gaat dan toegestaan is in lid 1. Het bedrag van de bovengenoemde waardevermindering wordt bepaald door een inname-specialist van Auto Mudde & Kok B.V., aan de hand van een waardebepaling van het voertuig ten opzichte van de verkoopprijs nadat Auto Mudde & Kok B.V. het voertuig retour heeft ontvangen. Indien u het niet eens bent met de waardebepaling verricht door de inname-specialist van Auto Mudde & Kok B.V., zal Auto Mudde & Kok B.V. het bedrag van de bovengenoemde waardevermindering laten vaststellen door een derde gerenommeerd expertisebureau zoals Dekra Automotive.
 3. U bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van het voertuig als Auto Mudde & Kok B.V. u niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
 4. U bent verplicht bij het gebruik van het voertuig tijdens de bedenktijd:
  • Zorgvuldig om te gaan met het voertuig;
  • Alle verkeersregels en alle andere toepasselijke wet- en regelgeving na te leven;
  • Het voertuig na gebruik af te sluiten en alle aanwezige beveiliging te gebruiken;
  • Een storing, gebrek of ander probleem met het voertuig direct aan Auto Mudde & Kok B.V. te melden;
  • Voor het voertuig een verzekering te hebben afgesloten die voldoet aan de wettelijke vereisten, waaronder de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.
 5. Het is u tijdens de bedenktijd in niet toegestaan om:
  • Meer dan 300 kilometers met het voertuig te rijden;
  • Iets aan het voertuig te verwijderen;
  • Iets aan het voertuig toe te voegen;
  • Iets aan het voertuig te veranderen (met uitzondering de kilometerstand en normale slijtage te wijten aan redelijk gebruik tijdens de bedenktijd);
  • Het voertuig buiten Nederland te gebruiken;
  • Het voertuig te gebruiken terwijl een bestuurder onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen is;
  • Meer passagiers te vervoeren dan de passagierscapaciteit;
  • De verkeerde brandstof te gebruiken;
  • Het voertuig te gebruiken voor motorsport doeleinden, bijvoorbeeld door het deelnemen aan een race of wedstrijd (legaal of illegaal);
  • Met het voertuig deel te nemen aan voertuig tests of veiligheidstrainingen;
  • Het voertuig te gebruiken voor commercieel personenvervoer;
  • Het voertuig te verhuren en/of onder te verhuren aan derden;
  • Het voertuig te gebruiken op off road wegen;
  • Het voertuig te gebruiken voor rijopleiding(en);
  • Het voertuig te gebruiken voor het uitvoeren van een misdaad of enige illegale activiteit;
  • Het voertuig te gebruiken voor het vervoeren van giftige, brandbare of anderszins gevaarlijke stoffen;
  • Het voertuig te zwaar beladen (zoals bepaald door de fabrikant);
  • Het voertuig te laten gebruiken buiten de directe familiekring; en
  • Het voertuig op enig andere onzorgvuldige, onvoorzichtige, onachtzame of onrechtmatige wijze te gebruiken;
  • In het voertuig een dier te vervoeren;
  • In het voertuig te eten of te drinken.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door u en de kosten daarvan

 1. Als u gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt u dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Auto Mudde & Kok B.V..
 2. U bent gehouden het voertuig onverwijld, en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag volgend op de lid 1 bedoelde melding, terug te zenden of te overhandigen aan Auto Mudde & Kok B.V.. Het staat u vrij het voertuig zelf af te leveren of dit te laten doen door een vervoerder. U draagt de rechtstreekse kosten van het (laten) terugzenden van het voertuig, tenzij Auto Mudde & Kok u er niet op heeft gewezen dat deze kosten voor uw rekening komen.
 3. U zorgt dat het voertuig wordt afgeleverd met daarbij alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, zonder schades aan exterieur en interieur en conform de door Auto Mudde & Kok B.V. redelijke en duidelijke instructies. Tevens zorgt u ervoor dat het voertuig dezelfde hoeveelheid brandstof bevat als bij aflevering. Het is daarbij ook toegestaan dat het voertuig meer brandstof bevat dan bij aflevering. U zal in ieder geval uw medewerking verlenen zodat Auto Mudde & Kok B.V. het voertuig kan vrijwaren alvorens Auto Mudde & Kok B.V. het voertuig weer retour neemt.
 4. Indien Auto Mudde & Kok B.V. in afwijking van de leden 2 en 3 van dit artikel het voertuig bij u ophaalt, kan Auto Mudde & Kok B.V. hiervoor redelijke kosten in rekening brengen.
 5. . Indien u in strijd handelt met één van de bepalingen genoemd in lid 3 van dit artikel en/of artikel 7, bent u jegens Auto Mudde & Kok B.V. aansprakelijk voor de waardevermindering van het voertuig veroorzaakt door dat handelen. Het staat Auto Mudde & Kok B.V. vrij de bedragen die u jegens Auto Mudde & Kok B.V. schuldig staat te verrekenen met het bedrag dat u terugkrijgt.
 6. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij u.
 7. Als u gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten, met inachtneming van artikel 8 lid 12, van rechtswege ontbonden. Een aanvullende overeenkomst is een overeenkomst, in rechtstreeks verband met de koopovereenkomst van het voertuig, waarin u producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft die door Auto Mudde & Kok B.V. of door een derde partij worden geleverd.
 8. U bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van het voertuig als Auto Mudde & Kok B.V. u niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
 9. Gedurende de periode dat u het voertuig in bezit heeft, bent u volledig verantwoordelijk voor alle verplichtingen en/ of aansprakelijkheden die verband houden met het voertuig of het gebruik daarvan.
 10. Auto Mudde & Kok B.V. vergoedt alleen de betalingen van u nadat het volledige eigendom van het gekochte voertuig is overgegaan op Auto Mudde & Kok B.V..
 11. Indien u tijdens de bedenktijd meer dan 300 kilometer met het voertuig heeft gereden, staat het Auto Mudde & Kok B.V. vrij elke extra gereden kilometer te belasten met tenminste € 1,- per kilometer.
 12. U bent gehouden uw verzekering door te laten lopen tot het moment waarop u het bewijs van vrijwaring van het voertuig hebt ontvangen.
 13. Indien de inruil van een voertuig onderdeel is van de overeenkomst staat het Auto Mudde & Kok B.V. vrij om te bepalen of u het bedrag ter hoogte van de waarde van het betreffende voertuig of het voertuig zelf terugkrijgt.

Artikel 9 - Verplichtingen van Auto Mudde & Kok B.V. bij herroeping

 1. Als Auto Mudde & Kok B.V. de melding van herroeping door u op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt Auto Mudde & Kok B.V. u na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Auto Mudde & Kok B.V. vergoedt alle betalingen van u, inclusief eventuele leverkosten door Auto Mudde & Kok B.V. in rekening gebracht voor het geretourneerde voertuig, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop u Auto Mudde & Kok B.V. de herroeping meldt.
 3. Auto Mudde & Kok B.V. gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt, tenzij u instemt met een andere betaalmethode. De terugbetaling is kosteloos voor u.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. U heeft geen recht van ontbinding bij een koop betreffende de levering van volgens specificaties van u vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van u, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn.
 2. U heeft geen recht van ontbinding in de volgende gevallen:
  • een overeenkomst waarbij de prijs van de zaken of diensten gebonden is aan schommelingen op de financiële markten waarop Auto Mudde & Kok B.V. geen invloed heeft en die zich binnen de ontbindingstermijn kunnen voordoen;
  • een overeenkomst die gesloten is tijdens een openbare veiling;
  • een overeenkomst waarbij u Auto Mudde & Kok B.V. specifiek verzocht heeft u te bezoeken om daar dringende herstellingen en/of onderhoud uit te voeren;
  • de levering van zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken.
 3. Ten aanzien van diensten die Auto Mudde & Kok B.V. levert binnen de bedenktijd, is Auto Mudde & Kok B.V. gerechtigd u te vragen af te zien van uw herroepingsrecht. U bent gehouden de kosten voor deze dienstverlening te vergoeden als u hebt ingestemd dat de dienstverlening binnen de bedenktijd is begonnen, u afstand heeft gedaan van uw herroepingsrecht en de dienstverlening binnen de bedenktijd is voltooid.

Artikel 11 - De prijs

 1. De in het aanbod genoemde prijzen van alle voertuigen op de website van Auto Mudde & Kok B.V. zijn inclusief btw, tenzij het aanbod expliciet niet op consumenten is gericht, in welk geval dit duidelijk zal zijn aangegeven.
 2. In geval Auto Mudde & Kok B.V. een “marge-auto” verkoopt, is de btw in de prijs verwerkt en is kan deze btw niet worden terug gevorderd.
 3. Auto Mudde & Kok B.V. is gerechtigd de met u overeengekomen prijs te wijzigen als er sprake is van door de overheid gewijzigde heffingen, bijvoorbeeld in de belasting of accijns.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en garantie

 1. Auto Mudde & Kok B.V. zorgt ervoor dat de voertuigen voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepaling en/of overheidsvoorschriften.
 2. Op nieuwe onderdelen geeft de fabrikant of importeur fabrieksgarantie. Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt nooit garantie verstrekt.
 3. Op gebruikte voertuigen kan Auto Mudde & Kok B.V. eventueel zes maanden BOVAG Aankoopgarantie verlenen. Auto Mudde & Kok B.V. kan deze termijn verlengen naar maximaal 24 maanden.
 4. Defecten die zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte (EER) vallen niet onder de garantie op gebruikte auto’s, tenzij u aantoont dat de defecten niet zijn ontstaan door van de EER afwijkende omstandigheden, zoals relatief minder goede wegen of brandstof van een slechtere kwaliteit.
 5. Geen garantie is er in de volgende gevallen:
  • als u zelf materialen, onderdelen of accessoires heeft meegenomen om te worden gebruikt door Auto Mudde & Kok B.V;
  • als u het gebruik van materialen/onderdelen/accessoires van Auto Mudde & Kok B.V. heeft geeist;
  • als u Auto Mudde & Kok B.V. verzoekt een noodreparatie aan het voertuig, onderdeel of accessoire uit te voeren;
  • als u te lang hebt gewacht met het melden van problemen aan het voertuig, onderdeel of accessoire aan Auto Mudde & Kok B.V.;
  • als Auto Mudde & Kok B.V. van u niet de gelegenheid heeft gehad om problemen aan het voertuig, onderdeel of accessoire zelf op te lossen;
  • als een derde het werk aan het voertuig, onderdeel of accessoire heeft uitgevoerd;
 6. Een uitzondering op lid 5 onder e en f kan zich voordoen als er direct noodzaak tot herstel van het voertuig, onderdeel of accessoire is en deze noodsituatie doet zich voor op een locatie die niet in de buurt ligt van Auto Mudde & Kok B.V. U moet deze noodsituatie kunnen aantonen door gegevens van het andere bedrijf en/of kapotte auto-onderdelen. Bedrijven die binnen de landsgrenzen van Nederland uw voertuig herstellen dienen lid te zijn van BOVAG. Treedt de noodsituatie buiten Nederland op, dan vergoedt Auto Mudde & Kok B.V. de kosten van herstel tot maximaal het het prijspeil dat Auto Mudde & Kok B.V. hanteert.
 7. Een door Auto Mudde & Kok B.V., diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte garantie is nimmer in strijd met de wettelijke rechten en vorderingen die u op grond van de overeenkomst tegenover Auto Mudde & Kok B.V. kan doen gelden indien Auto Mudde & Kok B.V. is tekortgeschoten in de nakoming van haar deel van de overeenkomst.
 8. Onder garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Auto Mudde & Kok B.V., diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan u bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval Auto Mudde & Kok B.V. is tekortgeschoten in de nakoming van haar deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Feitelijke aflevering en uitvoering overeenkomst

 1. Auto Mudde & Kok B.V. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van de voertuigen.
 2. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 5 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Auto Mudde & Kok B.V. geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal Auto Mudde & Kok B.V. contact met u opnemen. Overschrijding van een levertermijn levert voor Auto Mudde & Kok B.V. geen verzuim op, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Vervroegde levering is te alle tijde toegestaan.
 3. Als plaats van levering geldt:
  • Het vestigingsadres van Auto Mudde & Kok B.V. waar u het voertuig ophaalt;
  • Indien afgesproken, het adres in Nederland dat u aan Auto Mudde & Kok B.V. kenbaar heeft gemaakt en waar Auto Mudde Kok B.V. het voertuig aflevert.
 4. In geval van artikel 3 onder a bent u gehouden het voertuig binnen 14 dagen, nadat aan u is meegedeeld dat het voertuig rijklaar is gemaakt, af te halen. Indien deze termijn door uw handelen niet gehaald wordt, komt het voertuig vanaf 14 dagen voor rekening en risico van u en is Auto Mudde & Kok B.V. gerechtigd stallingskosten in rekening te brengen conform het binnen Auto Mudde & Kok B.V. of ter plaatse geldende tarief. Aanvullend staat het Auto Mudde & Kok B.V. vrij de overeenkomst te ontbinden nadat eerst eenmaal aan u is meegedeeld dat u alsnog binnen een redelijke termijn deugdelijk nakomt.
 5. Indien artikel 3 lid b van toepassing is, bent u gehouden aan de aflevering van het voertuig mee te werken. Bij gebreke daarvan is het vierde lid van overeenkomstige toepassing.
 6. Na ontbinding conform het vierde lid van dit artikel zal Auto Mudde & Kok B.V. het bedrag waar u recht op heeft onverwijld terugbetalen.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Auto Mudde & Kok B.V. tot het moment van aflevering aan u of een vooraf aangewezen en aan Auto Mudde & Kok B.V. bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 8. U bent wettelijk verplicht om vanaf het moment van feitelijke aflevering van het voertuig een verzekering te hebben afgesloten voor het voertuig die voldoet aan de wettelijke vereisten, waaronder de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.

Artikel 14 - Reparatie en onderhoud

 1. De opdracht voor eventuele werkzaamheden van reparatie en/of onderhoud aan het voertuig wordt schriftelijk vastgelegd tussen Auto Mudde & Kok B.V. en u. Auto Mudde & Kok B.V. geeft u vooraf een prijsopgave en opleveringsdatum. Prijsopgave en datum zijn vermoedelijk, tenzij Auto Mudde & Kok B.V. met u een vaste prijs of vaste datum heeft afgesproken.
 2. U mag de in het eerste lid bedoelde opdracht altijd opzeggen. Wel worden de kosten die Auto Mudde Kok B.V. op het moment van opzeggen heeft gemaakt, worden bij u in rekening gebracht.
 3. Auto Mudde Kok B.V. meldt bij u als de werkzaamheden later dreigen te worden afgerond dan gepland.
 4. Van de uitgevoerde werkzaamheden krijgt u een gespecificieerde rekening.

Artikel 15 - Retentierecht

 1. Auto Mudde & Kok B.V. kan retentierecht uitoefenen op de auto, onderdeel of accessoire. Dit betekent dat Auto Mudde & Kok B.V. de auto, onderdeel of accessoire pas aan u teruggeeft, als u de rekening voor deze, voor eerdere werkzaamheden of andere kosten heeft betaald.
 2. Auto Mudde & Kok B.V. kan het retentierecht ook uitoefenen als het geschil over de werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de Geschillencommissie Voertuigen of bij de rechter, tenzij u aan Auto Mudde & Kok B.V. voldoende (vervangende) zekerheid heeft gesteld, bijvoorbeeld door een storting in het depot bij de Geschillencommissie.

Artikel 16 - Vervangen onderdelen

 1. Als u bij de opdracht in de zin van artikel 14 lid 1 vraagt om de oude onderdelen, dan krijgt u deze na de vervanging in uw bezit. Echter als een garantieclaim moet worden afgehandeld tussen Auto Mudde & Kok B.V. en een garantiegever zoals een fabrikant of importeur, dan kan Auto Mudde & Kok B.V. weigeren de onderdelen af te geven.
 2. Als u niet of niet op tijd om de onderdelen heeft gevraagd, worden deze eigendom van Auto Mudde & Kok B.V., zonder dat u recht heeft op een vergoeding voor de onderdelen.

Artikel 17 - Betaling en tenaamstelling

 1. Betreffende de online aankoop van een voertuig zal Auto Mudde & Kok B.V. een aanbetaling van u vereisen. Na ontvangst zal de Auto Mudde & Kok B.V. het door u bestelde voertuig voor u reserveren en zal voor de verdere afhandeling van uw bestelling een verkoper van Auto Mudde & Kok B.V. contact met u opnemen. Daaropvolgend zal Auto Mudde & Kok B.V. de order langs elektronische weg aan u ter beschikking stellen, waarna u de order ook via elektronische weg kan ondertekenen. Na ontvangst van de ondertekende order zal Auto Mudde & Kok B.V. de order ook ondertekenen, het voertuig rijklaar maken en deze afleveren overeenkomstig de order en gemaakte afspraken.
 2. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst, dienen de door u verschuldigde bedragen direct en volledig te worden voldaan bij aflevering van de auto door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de verkoper aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van levering. Uit veiligheidsoverwegingen en uit oogpunt van efficiency is Auto Mudde & Kok gerechtigd betalingen in contant geld (cash) te weigeren.
 3. Indien u zich middels een geldig identiteitsbewijs hebt gelegitimeerd wordt na ontvangst van de betaling het kenteken van het voertuig op uw naam gesteld.

Artikel 18 - Eigendomsvoorbehoud op een voertuig

Het aan u geleverde voertuig blijft eigendom van Auto Mudde & Kok B.V. tot u alles wat u op grond van de koopovereenkomst moest betalen heeft betaald. Totdat u de formele eigendom van het voertuig heeft gekregen, moet u de auto WA + casco verzekeren, de kosten betalen en het risico op het beschadigd of vermist raken van de auto dragen. Ook moet u op uw kosten het onderhoud laten uitvoeren. Als koper bent u als houder en berijder van de auto aansprakelijk.

Artikel 19 - Aansprakelijkheid Auto Mudde & Kok B.V.

 1. De totale aansprakelijkheid van Auto Mudde & Kok B.V. voor directe schade wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook is in hoogte beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van Auto Mudde & Kok B.V. wordt uitgekeerd.
 2. Indien de verzekeraar van Auto Mudde & Kok B.V. om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is de hoogte beperkt tot het factuurbedrag van de Overeenkomst.
 3. De aansprakelijkheid van Auto Mudde & Kok B.V. voor indirecte schade is uitgesloten. Deze indirecte schade omvat in elk geval alle gevolgschade die u lijdt, gederfde winst, gemiste besparingen en schade die verband houdt met de inschakeling van derden door u.
 4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat u de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Auto Mudde & Kok B.V. meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Auto Mudde & Kok B.V vervalt door het enkele verloop van één jaar na het ontstaan van de vordering, behoudens bepalingen van dwingend recht.
 5. U vrijwaart Auto Mudde & Kok B.V tegen aanspraken van derden die verband houden met de tussen u en Auto Mudde & Kok B.V gesloten overeenkomst, behoudens in gevallen van opzet of grove schuld aan de kant van Auto Mudde & Kok B.V.
 6. De hierboven beschreven uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Auto Mudde & Kok B.V, of als ze in strijd zijn met bepalingen van dwingend (consumenten)recht.

Artikel 20 - Uw aansprakelijkheid

 1. U bent aansprakelijk voor de functionele ongeschiktheid van door u voorgeschreven zaken, die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.
 2. U draagt verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door of namens u verstrekte gegevens en bent aansprakelijk voor de schade, die voortvloeit uit de onjuistheid van deze informatie.
 3. Als u (een) derde(n) bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld, komen de gevolgen van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren van deze derde(n) voor uw rekening. Voor eventuele schade die Auto Mudde & Kok B.V. lijdt als gevolg van de door u of in uw opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden, bent u aansprakelijk. Door deze bepaling is de toepassing van art. 7:407 lid 2 BW uitgesloten.
 4. U bent aansprakelijk voor een onjuist gebruik van de door Auto Mudde & Kok geleverde zaken, producten of diensten, voor een gebruik in strijd met de instructies of voorschriften op de verpakking, bijsluiter of andere meegeleverde productinformatie, en/of voor een gebruik waarvan u had moeten begrijpen dat dit in strijd is met het doel waarvoor de zaken, producten of diensten zijn geleverd.

Artikel 21 - Klachtenregeling

 1. Auto Mudde & Kok B.V. beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat u de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Auto Mudde & Kok B.V..
 3. Bij Auto Mudde & Kok B.V. ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbare langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Auto Mudde & Kok B.V. binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. U dient Auto Mudde & Kok B.V. in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen, voordat u het geschil aan een onafhankelijke derde partij voorlegt. Bent u niet tevreden met de afhandeling van de klacht door Auto Mudde & Kok B.V., dan kunt u het geschil binnen zes weken na het ontstaan voorleggen aan BOVAG Bemiddeling. U kunt er ook voor kiezen uw klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie, zoals uitgelegd in artikel 22.

Artikel 22 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Auto Mudde & Kok B.V. en u waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Als er een geschil rijst tussen u en Auto Mudde & Kok B.V. over de manier waarop de overeenkomst tot stand is gekomen of is uitgevoerd, zijn u en Auto Mudde & Kok B.V. gerechtigd dit geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Voertuigen in Den Haag. U kunt er ook voor kiezen om het geschil aan de Nederlandse rechter voor te leggen.
 3. Het geschil moet binnen twaalf maanden na de datum waarop u bij Auto Mudde & Kok B.V. heeft geklaagd bij de Geschillencommissie Voertuigen aanhangig worden gemaakt.
 4. Heeft u de keuze voor de Geschillencommissie Voertuigen eenmaal gemaakt, dan kunt u vervolgens alleen nog naar de rechter toe, nadat de Geschillencommissie zich eventueel onbevoegd of niet ontvankelijk verklaart, of om een door de Geschillencommissie gegeven bindend advies tijdig door de rechter marginaal te laten toetsen. Het inschakelen kan schriftelijk gebeuren, of in een andere door de Geschillencommissie Voertuigen te bepalen vorm. Van een geschil is sprake nadat de klachtafhandeling door de verkoper/reparateur en/of via de bemiddelingspoging van BOVAG Bemiddeling niet succesvol is geweest.

Artikel 23 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van u zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door u op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 2. Als één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.